Prilikom pokušaja slanja pošte javlja se greška “Access denied – Invalid HELO name (see RFC2821 4.1.3)”.


Potrebno je uključiti autentikaciju u mail klijentu koji se koristi za slanje pošte.
Podešavanja za Microsoft Outlook se vrši na sledeći način:
– Otvoriti podešavnaja naloga, otvoriti “More Settings” i u sekciji “Outgoing Server” uključiti opciju “My outgoing server (SMTP) requires authentication” i ostaviti opciju “Use same settings as my incoming mail server”.
Podešavanja za Mozilla Thunderbird:
– Otvoriti “Account Settings”, pozicionirati se na sekciju “Outgoing Server (SMTP), izabrati server i kliknuti “Edit”. “Connection Security” staviti da bude SSL/TLS, “Authentication Method” treba da bude “Password, transmitted insecurely”.

Podeli:
Loading...